DPSDom Pomocy Społecznej

Całodobową opiekę zapewnia mieszkańcom wykwalifikowany personel. Opiekę medyczną sprawują lekarze specjaliści, psycholog i średni personel medyczny.

Stowarzyszenie „Przystań”

Stowarzyszenie „Przystań”

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej zostało zarejestrowane 31.08.2001r. (KRS 0000040169).

Posiada osobowość prawną i status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24.04. 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Siedzibą Stowarzyszenia jest Nowa Wieś Ełcka w gminie Ełk. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
i poza jej granicami.

Celem Stowarzyszenia jest:

  • pomoc w organizowaniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych i kulturalnych osobom niepełnosprawnym, które z powodu różnych schorzeń psychicznych, fizycznych, podeszłego wieku lub trwałego kalectwa wymagają opieki i pielęgnacji ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej.
  • pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych, zdrowotnych, kulturalnych, zakupy sprzętu, leków, wyposażenie obiektu, a także udzielanie doraźnej pomocy rzeczowej i finansowej osobom potrzebującym doraźnego wsparcia.

Stowarzyszenie jest organizatorem przeglądów, spartakiad, zjazdów rodzin i wycieczek dla podopiecznych domów pomocy społecznej. Dofinansowuje również mieszkańcom DPS w Nowej Wsi Ełckiej wyjazdy do rodzin, a także prowadzi fundusz wsparcia w procesie leczenia dofinansowując leki oraz sprzęt rehabilitacyjny.

  • W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
  • Katarzyna Skiba – Prezes
  • Elżbieta Gawecka – Vice Prezes
  • Krzysztof Leszczyński – Skarbnik
  • Adam Sołtys – Sekretarz

Na działalność i cele statutowe Stowarzyszenia można przekazać 1% podatku dochodowego na nr konta 23 2490 0005 0000 4600 8233 6037