DPSDom Pomocy Społecznej

Całodobową opiekę zapewnia mieszkańcom wykwalifikowany personel. Opiekę medyczną sprawują lekarze specjaliści, psycholog i średni personel medyczny.

Przyjęcia do DPS

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej przeznaczony jest dla osób dorosłych obojga płci przewlekle psychicznie chorych

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

  1. Starania o zamieszkanie w DPS-ie należy rozpocząć od wizyty osoby ubiegającej się o skierowanie lub jej przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego w ośrodku pomocy społecznej – właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatniego miejsca zameldowania, w celu złożenia pisemnego wniosku. We wniosku powinna znaleźć się prośba o skierowanie danej osoby do domu pomocy społecznej, a w przypadku jej ubezwłasnowolnienia – postanowienie sądu zezwalające opiekunowi prawnemu na podjęcie czynności związanych z umieszczeniem w DPS-ie.Jeśli w pobliżu naszego miejsca zamieszkania działa dom pomocy – podczas składania wniosku możemy prosić o przyznanie miejsca właśnie w nim pod warunkiem, że charakter Domu odpowiada schorzeniom zawartym w zaświadczeniu lekarskim
  2. Kolejnym krokiem jest spotkanie z pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej, który przeprowadzi wywiad środowiskowy, sprawdzi sytuację życiową, materialną oraz zdrowotną, a także pomoże skompletować dokumenty, na podstawie których stwierdzi, czy dana osoba powinna zostać skierowana do domu pomocy społecznej.Ośrodek pomocy społecznej ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku.
  3. Jeżeli ośrodek wyda opinię pozytywną i przydzieli miejsce w domu pomocy społecznej, prześle całą dokumentację danej osoby do właściwego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
  4. Przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej odbywa się na podstawie decyzji o skierowaniu i odpłatności za pobyt w DPS wydanej przez organ gminy (MOPS, GOPS, OPS, MOPR, CUS) właściwy dla osoby ubiegającej się o przyjęcie, a także decyzji o umieszczeniu wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
  5. W razie braku wolnych miejsc PCPR powiadamia osobę ubiegającą się, jej rodzinę, przedstawiciela ustawowego o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz podaje przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie.W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny, kurator) nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej jest zobowiązany do zawiadomienia o tym właściwego sądu

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej:

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są:

  • mieszkaniec domu – nie więcej niż 70% swojego dochodu (emerytury, renty, zasiłku),
  • gmina z której osoba została skierowana – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę ( w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego – art. 61 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami),
  • rodzina (małżonek, zstępni przed wstępnymi) – zgodnie z umową zawartą z ośrodkiem pomocy społecznej w trybie art. 103 ust. 2 w/w ustawy o pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej rozlicza odpłatność za pobyt w placówce na podstawie decyzji wydanej przez ośrodek pomocy społecznej.