DPSDom Pomocy Społecznej

Całodobową opiekę zapewnia mieszkańcom wykwalifikowany personel. Opiekę medyczną sprawują lekarze specjaliści, psycholog i średni personel medyczny.

Prawa Mieszkańca

Mieszkaniec Domu ma prawo, w szczególności do:

 1. godnego traktowania
 2. własnej przestrzeni życiowej z możliwością korzystania z łazienki i sanitariów
 3. przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych oraz uzyskania z ich strony pielęgnacji i opieki w formach i zakresie dostosowanym do regulaminu Domu
 4. przebywania poza Domem, po uprzednim zawiadomieniu Dyrektora Domu lub osób upoważnionych przez Dyrektora Domu
 5. odpłatnego korzystania ze środków transportu w szczególności w celach poza-leczniczych, wyjazdów do rodziny, załatwiania spraw prywatnych w tym: wyjazdów wakacyjnych, przywozu mieszkańca na jego żądanie lub na żądanie organów i instytucji publicznych
 6. odpłatnego korzystania z telefonu
 7. uzyskiwania informacji o swoich prawach
 8. uzyskiwania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom i korzystania z nich
 9. zgłaszania skarg i wniosków do Dyrektora Domu
 10. udziału w praktykach religijnych oraz korzystania z usług kapłańskich
 11. uczestnictwa w pracach samorządu mieszkańców i wyboru do jego organów
 12. uczestnictwa w terapii zajęciowej
 13. swobodnego poruszania się poza terenem Domu po uprzednim zgłoszeniu tego faktu osobom upoważnionym przez Dyrektora Domu
 14. bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, w szczególności do złożenia ich do depozytu (Dom nie ponosi odpowiedzialności za posiadane przez Mieszkańca pieniądze i wartościowe przedmioty nie oddane do depozytu)
 15. pomocy w utrzymaniu higieny osobistej i czystości
 16. godnego umierania i pochówku zgodnie z wyznaniem.