DPSDom Pomocy Społecznej

Całodobową opiekę zapewnia mieszkańcom wykwalifikowany personel. Opiekę medyczną sprawują lekarze specjaliści, psycholog i średni personel medyczny.

Misja "POMAGAMY ŻYĆ GODNIE"

Misja

DPS w Nowej Wsi Ełckiej ma swoją długą historię i swoje stałe miejsce w społeczeństwie z tytułu prowadzonej działalności. Działalność ta określona jest w odpowiednich przepisach i aktach prawnych, ale niepowtarzalny charakter placówki tworzą …ludzie. Ludzie świadomi celu, którzy mając na uwadze dobro mieszkańców nawiązują przyjazne relacje i służą im pomocą. Nasi pracownicy chcieliby wyrazić pragnienia swojego serca i wspólne dążenia, prostymi słowami: „POMAGAMY ŻYĆ GODNIE”. To jest nasza misja!  Angielskie „mission statement” może również oznaczać deklarację programową instytucji, dlatego też przyjmujemy tych kilka prostych słów jako kierunek na przyszłość, który wyznacza sobie DPS.

Jest to prezentowany przez nas zestaw wartości, który wszyscy wspólnie podzielamy oraz wizja naszej placówki. Wizja to ogólny lub szczegółowy obraz przyszłości organizacji, uwzględniający kilka elementów:

1. Odpowiedzialność– (ang.responsibility lub responsiveness) – wartości realizowane na rzecz mieszkańców-podopiecznych,
2. Standardy – mierniki realizowanych zadań,
3. Kluczowe kompetencje– umiejętności personelu,
4. Organizacja – rozumiana na poziomie wizji jako podstawowe zasady systemu kadrowego.

     Chcielibyśmy, by NASZA MISJA – „POMAGAMY ŻYĆ GODNIE” była rozpoznawalnym znakiem naszego Domu Pomocy Społecznej i tym, co nas pozytywnie wyróżnia.