Deklaracjadostępności

Deklaracja dostępności serwisu Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej  dpsnwe.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020.12.20
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.01.20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w innych komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki nieedytowalne,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Na stronie można regulować wielkości czcionki (ikony powiększania i pomniejszania czcionki w prawym górnym rogu strony).
Na stronie można korzystać z przełączania kontrastu (ikona w prawym górnym rogu strony).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z administracją Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, e-mail: dpsnwe@fantex.pl, tel. +48 (87) 619 77 70, fax +48 (87) 619 74 90

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Żądanie powinno zawierać:

  1. Dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. Wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej.
Budynek biura jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Biuro  znajduje się na parterze lecz brak jest windy przy biurze, budynek posiada windy przy wejściu głównym do pawilonu A i B. W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braille`a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed głównym wjazdem z prawej strony znajduje się parking.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-18.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
31.03 2021r. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego