informacjeWiadomości

DEINSTYTUCJONALIZACJA

14.09.2021
DEINSTYTUCJONALIZACJA

W dniu 14 września na spotkaniu z załogą Dyrektor przedstawił pojawiający się w przestrzeni publicznej temat deinstytucjonalizacji w pomocy społecznej.

Od strony naukowej DEINSTYTUCJONALIZACJĘ (DI) rozumie się jako proces realizowany poprzez:

  • priorytet usług społecznych realizowanych w środowisku zamieszkania, nad usługami stacjonarnymi,

  • rozwój lokalnych i zindywidualizowanych usług, w tym usług o charakterze zapobiegającym, które mają ograniczyć konieczność opieki instytucjonalnej,

  • działanie zmierzające do wykorzystania zasobów i potencjału instytucjonalnej opieki długoterminowej na poczet rozwoju nowych usług środowiskowych w społeczności lokalnej,

  • zabezpieczenie usług stacjonarnej opieki długoterminowej jako ostatni element systemu.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowuje Strategię Rozwoju Usług Społecznych, w projekcie której zakłada się wiele działań zmierzających do DI. Projekt strategii został poddany prekonsultacjom, a następnie przed jego przyjęciem przez rząd, zostanie przekazany także do 30-dniowych konsultacji społecznych. W projekcie strategii w obszarze adresowanym do domów pomocy społecznej przewiduje się m.in.:

  • audyt wszystkich domów pomocy społecznej pod kątem usamodzielniania mieszkańców oraz indywidualnego planu usamodzielniania,

  • zakaz tworzenia nowych domów pomocy społecznej,

  • ograniczenie liczby miejsc w jednym dps do 100 w pespektywie 15-20 lat, a potem do 30,

  • ustanowienie standardów z pokojami jednoosobowymi,

  • ustanowienie zawodu specjalisty ds. opieki z minimalnym progiem wynagrodzenia.

Dyrektor zachęcił do zapoznania się z dokumentami strategii, następnie przemyśleń i ewentualnie wzięcia udziału w debacie, jak i w konsultacjach społecznych, by w szczególności w sposób racjonalny, profesjonalny i perspektywiczny określić miejsce naszego specjalistycznego Domu teraz i w przyszłości, w nowych uwarunkowaniach.

Opinie w zakresie sugerowanej przyszłości naszego Domu Pomocy Społecznej można kierować bezpośrednio do Dyrektora. Temat będzie kontynuowany na odprawach dyrekcji z kierownikami zespołów. Natomiast uwagi i opinie do ministerialnej strategii należy kierować na adres: strategia.prekonsultacje@mrips.gov.pl lub inny wskazany w dokumentach strategii.

Dokument jest dostępny na stronie MRiPS:

https://www.gov.pl/web/rodzina/prekonsultacje-projektu-strategii-rozwoju-uslug-spolecznych?fbclid=IwAR1yAnEOJkK2l6ulUTF1GwE-RmuvDiStGfkUn3wAnljYzgOgsWisa5Yw1Ho

*fotografia ilustruje Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Panią Justynę Pawlak podczas prezentacji projektu „Strategia rozwoju usług społecznych” na konferencji Fundacji Libertatem